English

浙江省机电产品质量检测所有限公司

Zhejiang Testing&Inspection Institute for Mechanical and Electrical Products Quality Co.,Ltd.

滨江基地
  • 地址:杭州市滨江区庙后王路125号
  • 电话:+86 571 88010732
  • 传真:+86 571 88281776
  • 邮编:310051
临安基地
  • 地址:临安市青山湖街道创业街28号
  • 电话:+86 571 61132008
  • 传真:+86 571 61132009
  • 邮编:311305
邮箱:jdjcs@zjimee.com.cn(投诉监督)、marketingztme@ztme.com.cn(报告相关问题查询)
进度查询 报告真伪查询 TOP